Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

ARVİA olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz.

1) Giriş

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili tüm diğer mevzuat uyarınca ARVİA YAZILIM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin  (Bundan Sonra “ARVİA” olarak anılacaktır) bu kapsamda var olan bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, müşterilerimizin ve internet sitemiz ile mobil ve web uygulamalarımızı kullanan ziyaretçilerimizin dikkatlerine sunulmaktadır.

Tanımlar

“Hizmet Sağlayıcı” , ARVİA platformlarını sundukları hizmet kapsamında müşterileri ile iletişim kanallarından biri olarak kullanan tüm kurum ve kuruluşlar;

“Müşteri” , Hizmet Sağlayıcıların ARVİA platformlarını kullanarak iletişime geçtikleri müşteriler anlamında kullanılmaktadır.

2) Yasal Dayanak

Kişisel verilerinin kullanılması ve korunması hususu ülkemiz mevzuatında birçok farklı kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunların en başında KVKK yer almakla birlikte yine 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu da kişisel verilerin kullanılmasına ve korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. Bunlara ek olarak, diğer kanun ve regülasyonlar da kişisel verilerin kullanılmasına ve korunmasına ilişkin hükümler içermektedir.

3) ARVİA Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacıyla kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, internet, masaüstü uygulamaları, web uygulamaları, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Görüntülü görüşme, sohbet, yazılı iletişim, dosya transferi işlemlerinden biri ya da birkaçı kapsamındaki genel kullanımlarda katılımcılara ait adı, soyadı, kimlik numarası ve kimlik bilgileri, doğum tarihi, doğum yeri, adres ve elektronik posta adresi ve diğer iletişim bilgileri, meslek bilgisi, aile bilgileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuatın gerekli kıldığı sair tüm hallerde kimlik tespiti ve hizmet vermek için gerekli diğer bilgi ve belgeler ARVİA tarafından toplanabilmektedir.

ARVİA, görüşmenin gerçekleştirileceği kişinin adı, soyadı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini görüşme taraflarının birbirlerine sağlıklı bir şekilde bağlanabilmesi amacıyla toplamaktadır. Görüşme yapılan kişinin mobil cihazının konumu, kendine ve bulunduğu alana ait ses, video ve fotoğraf kaydı, mobil cihazının konum alma, kamera yönü değiştirme, gömülü fotoğraf ve video çekim uygulamasının açılmasına ek olarak flaş, zoom, fotoğraf ve video çekim, ses kayıt ve bunlarla sınırlı olmamak üzere işletim sisteminin müsaade ettiği özelliklerin kontrol edilmesi ARVİA yazılımı tarafından gerçekleştirilmektedir. Görüntülü görüşme, yazılı iletişim, dosya transferi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ARVİA’nin uygulamaları üzerinden sunduğu hizmetlerde tüm tarafların kullandığı telefon, tablet, bilgisayar vb. cihazların marka, model, işletim sistemi versiyonu, internet bağlantı özelliği bilgileri ayrıca tutulmaktadır.

Sigortacılık Faaliyetlerine Yönelik Kullanımlar Kapsamında Toplanan Kişisel Veriler

Sigortacılık faaliyetleri yürüten hizmet sağlayıcıların ARVİA platformlarını kullanmaları sırasında müşterilerinden elde ettiği kişisel veriler, ARVİA’nin ve hizmet sağlayıcının meşru faaliyet alanında verdiği hizmetleri sürdürebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu nedenle söz konusu kişisel veriler, poliçe düzenlenmesi, sigorta primlerinin belirlenmesi, tazminat süreçlerinin sürdürülebilmesi, taleplerin yöneltilmesi, poliçe yenileme teklifinin yapılması, hasar tespit ve tazmin süreçleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere meşru faaliyet alanının gerektirdiği diğer tüm amaçlar çerçevesince toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.

Sigortacılık müşteri destek hizmetleri bakımından ARVİA yazılımlarının kullanılması sırasında, talepte bulunanın adı, soyadı, ürün sahibinin/sigortalının adı, soyadı, poliçe numarası, hasar numarası, adres bilgileri toplanmaktadır.

Sigortacılık sektörüne yönelik kullanımlar bakımından özel nitelikli kişisel veriler, sigortacılığın faaliyet alanlarında poliçenin kabulü, teknik değerlendirme, hasar tespit ve tazminat talep değerlendirmesi işlemleri için gerekli olan her türlü veri, ayrıca; ilgili mevzuatta düzenlenmiş olması kaydıyla Adli Sicil Belgesi, fotoğraf, sağlık raporu, Sigorta Şirketi ve anlaşmalı eksper kuruluşuna iletilen ve/veya Sigorta Şirketi ve anlaşmalı eksper kuruluşu tarafından ARVİA’ya iletilen tüm veriler, Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, MERNİS kaydı ve benzer diğer veriler toplanmaktadır.

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Kullanımlar Kapsamında Toplanan Kişisel Veriler

Sağlık hizmetleri kapsamında faaliyet yürüten hizmet sağlayıcıların ARVİA platformlarını kullanmaları sırasında müşterilerinden elde ettiği kişisel veriler, tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet sağlayıcılar tarafından gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, talepte bulunanın kimlik bilgileri ile hastanın kimlik bilgileri, protokol numarası, talep numarası, adres ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmet Sağlayıcı’nın talep ettiği diğer bilgileridir.

Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların kendi kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bakımından ve sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla analiz yapılması, amaçları kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel ve özel nitelikli verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Türkiye Eczacılar Birliği, Adli makamlar, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için bizlere yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

 

4) Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

Kişisel veriler, ARVİA’nın meşru faaliyet alanında verdiği hizmetleri sürdürebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu nedenle söz konusu kişisel veriler, poliçe düzenlenmesi, sigorta primlerinin belirlenmesi, tazminat süreçlerinin sürdürülebilmesi, taleplerin yöneltilmesi, poliçe yenileme teklifinin yapılması, hasar tespit ve tazmin süreçlerinin yürütülebilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, çalışanlarımıza eğitim verilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere meşru faaliyet alanının gerektirdiği diğer tüm amaçlar çerçevesince toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.

5) Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel veriler, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

5.1) Üçüncü Kişilerden Sizinle İlgili Olarak Toplanan Kişisel Veriler

Toplanan kişisel veriler, hukuki mevzuata uygun olarak sigorta şirketleri, kredi kuruluşları, internet siteleri, mobil uygulama sağlayıcıları, destek hizmetleri sağlayıcıları, ARVİA ile işbirliği gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar, bankalar ve temsilcilikleri, acenteler, brokerler, çağrı merkezleri, sigorta eksper kuruluşları, hastaneler, sağlık kuruluşları gibi kaynaklardan ve/veya elektronik ortamda işlem yapan hizmet sağlayıcıların verdikleri bilgiler, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ilettikleri verilerden elde edilmektedir. Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Birliği, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Denetleme Kurumu, Sigorta Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi (HAYMER), Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezi (SAGMER), SİSBİS, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) olmak üzere, adli makamlar ve benzeri resmi kurumlardan mevzuat gereği bilgi edinilmesi söz konusu bulunan kamu kurumlarından ve müşterilerin hizmet aldığı anlaşmalı kurumlardan da kişisel veriler temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ARVİA’nın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda ARVİA’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair düzenlemelere uygun olarak hizmet sağlayıcıların ARVİA platformlarını kullanmak ve müşterilerine hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5.2) Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

ARVİA tarafından işletilen her türlü internet sitesi, web ve mobil uygulamalardaki ziyaretinize dair bilgileri derleyen ve ana amacı sizleri daha iyi tanımaya ve sizlere yeni hizmetler sunmaya fayda sağlamak olan çerez (cookie) adı verilen küçük dosyalar kullanılmakta ve bu dosyalar aracılığı ile de ziyaretinize ilişkin bilgiler kaydedilmektedir. Çerez politikamıza ‘https://arvia.chat/gizlilik-sozlesmesi’ linkinden ulaşabilirsiniz.

5.3) Direkt olarak müşteri ve müşteri adaylarından toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, ARVİA ile iş birliği yapan veya ARVİA müşterisi olan veya ARVİA ürünü olan “ARVİA” platformlarını kullanan hizmet sağlayıcılar ile herhangi bir yolla temasa geçilmesiyle ya da elektronik ortamda doğrudan işlem yapan müşteri ve müşteri adaylarının verdikleri verilere istinaden kişilerin rızaları ve mevzuat uyarınca toplanmakta ve işlenmektedir.

6) Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

ARVİA, mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz; veri madenciliği, veri tabanı oluşturma, raporlama, pazarlama, pazar araştırması ve iş geliştirme faaliyetleri amacıyla ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilecek ve çeşitli istatistiksel değerlendirmelerde kullanılabilecektir.

7) Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle ARVİA bünyesinde korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. ARVİA mevzuat hükümleri gereğince verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli tüm organizasyonu sağlar ve teknik önlemleri alır.

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında şu ilkelere uyulmaktadır: (a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, (b) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (d) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (e) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

8) Üçüncü Kişilerle Paylaşım ve Aktarım

ARVİA, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etme sorumluluğu altındadır. ARVİA tarafından toplanan ve ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Yalnızca, KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; ARVİA yurtiçi-yurtdışı iş ortaklarına, hissedarlarına, yurtiçi-yurtdışı tedarikçilerine, yurtiçi-yurtdışı topluluk şirketlerine ve iştiraklerine, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, ARVİA’nın ürün/hizmet konularında hizmet aldığı, işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Sağlık hizmetleri veya sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar tarafından ARVİA platformlarının kullanımı çerçevesinde sigorta sözleşmesi ile sigorta poliçelerinden ve sağlık hizmetlerine ilişkin hasta sözleşmelerinden kaynaklanan ve ARVİA’nin meşru faaliyet alanına giren yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için her türlü hizmet kapsamında; ARVİA tarafından hizmet alınan ve/veya hizmet sağlanan Sağlık Şirketleri, Hastaneler, Sigorta Şirketleri, eksper kuruluşları ve benzeri kurumlar ile Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi (HAYMER), Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezi (SAGMER), SİSBİS, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) olmak üzere, adli ve idari makamlar ve benzeri resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile veriler paylaşılabilecektir.

Elde edilen kişisel veriler, mevzuatın izin verdiği ölçü ve şekilde, ARVİA ve bağlı ve iştirak şirketleri, yurt dışında ARVİA’nin hizmet aldığı ve/veya sağladığı üçüncü gerçek ya da tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca; elde edilen kişisel veriler, bunlar dışında, verinin saklanması, işlenmesi ve “Bilgi İşlem Hizmetleri” çerçevesinde, Bulut (Cloud) ortamı ve uygulamalarında da yurt içi ve/veya yurt dışında kullanılabilecektir.

İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli tüm tedbirler ARVİA tarafından alınır.

9) Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Mevzuat uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası ile bu hükümden başkaca mevzuatta yukarıda sayılan söz konusu hakların kullanımına istisna getiren düzenlemelerde yer alan haller, bu maddenin kapsamı dışındadır.

10) Verilerin Güncelliği

Mevzuat ve işlem gereklilikleri uyarınca, müşterinin, sözleşmenin yapıldığı veya talep ettiği hizmetin sağlanmasına yönelik işlemin başladığı anda bildiği veya bilmesi gerektiği tüm önemli ve gerekli verileri bildirmesi gerekmektedir. Sözleşmenin yapılmasından veya talep edilen hizmete yönelik işlemin başlamasından sonra müşteri tarafından paylaşılan veriler ile ilgili herhangi bir değişiklik olması halinde, verilerin güncel ve doğru hali müşteri tarafından ARVİA’ya iletilmelidir. Verilerin güncel tutulması zorunluluğu veriyi veren kişiye aittir. ARVİA da veriyi veren kişinin talepleri doğrultusunda verileri güncelleyecektir.

 

11) Başvuru Hakkı

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, BARBAROS MAH. HALK CAD. NO: 47 İÇ KAPI NO: 2 ATAŞEHİR/ İSTANBUL, TÜRKİYE adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, info@arviatech.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Ayrıca Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili her türlü sorun, soru ve önerinizi info@arviatech.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Yasal Şartlar

Bu site, ARVİA YAZILIM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “ARVİA” olarak anılacaktır) ait olup yine onun tarafından işletilmektedir. İçerdiği malzemelerin bir kısmı başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.

ARVİA hipermetin linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak ARVİA web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Site Bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. ARVİA herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Site Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. ARVİA kendi web sitesine veya herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde yer alan ifadeler, ileriye dönük olarak hazırlanmış ifadeler olup çeşitli risk ve belirsizlikler içerebilir. Bu nedenle olaylar, ifade edilen şekilden farklı olarak sonuçlanabilir.

Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı sorumluluk ARVİA’ya atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. ARVİA, işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

İşbu web sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde “teklif” olarak kabul edilmemekte ve ARVİA’yı bağlamamaktadır.

Herhangi bir hiperlink kullanımı

Web sitemize ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya web sitemizden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden ARVİA sorumlu olmayacaktır.

 

Çerez Politikası

Teknik olarak bilgisayarınızın sabit sürücüsünde yer alan web gezgininde saklanan bilgi dosyaları veya parçaları olan çerezler (bilgi blokları) bulunmaktadır. İnternet sitemiz, çerezleri, ziyaret edilen özel site alanları ve internet sitesinde yararlanılan hizmetler gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu bilgiler, kullanıcıların ilgilendiği ve ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri değiştirebilmek için toplanmaktadır. İnternet sitesini, gelecek faaliyetlerinin hızlandırılmasına yardım etmek için bu çerezler de kullanılabilir. Bu site, yeniden kullanılmasında, aynı bilginin bir kez daha kullanıcıya sorulmasından kaçınmak için verilen Kişisel Bilgileri tanıyabilir. Bilgisayarınızda kullandığınız birçok web gezgini programı (safari, google-chrome, Firefox-mozilla, Internet Explorer, Edge), bir çerezi kabul etmesi için önceden ayarlanır. Tercihen çerezleri reddetmek veya çerez gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kullanıcı kendi web gezginini ayarlayabilmektedir. İlgili ayarlar ve değiştirilmesi hakkında “Çerezlerin Silinmesi veya Engellenmesi” bölümüne bakabilirsiniz. Ziyaret edilen sitede çerezleri reddetmek, sitenin bazı alanlarına erişimi veya ziyaret sırasında kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.

Ek olarak, bu internet sitesinin tanıtımı sürekli olarak geliştirilmektedir. Web sitesine hangi zamanlarda erişim sağlandığı tespit edilerek web sitesinin etkinlik testleri düzenli olarak yapılmaktadır. Site ölçüm istatistikleri, kullanıcının web site deneyiminin kişiselleştirilmesinin yanında, isimsiz ve bütünsel olarak, web sitesinin kullanımı ile ilgili istatistiklerin değerlendirilmesi için kullanılabilir. Kullanıcının IP adresi (internette bilgisayarınız için tayin edilen bir kimlik numarası), kullanmakta olduğu web gezgini tipi ve yine kullanmakta olduğu işletim sistemi gibi kullanıcıya ait bilgisayar ile ilgili bilgiler de toplanabilir ve kişisel bilgilere ulaşılabilir. Bu, web sitesinin, ziyaretçiler için en iyi web deneyimini sunmasını ve etkili bilgi kaynakları oluşturmak için gereklidir.

Ziyaret edilen bazı sayfalar, internet sitemizin tanıtım faaliyetlerini ve internet sitesinin geliştirilmesini doğrudan destekleyen üçüncü şahıslarla paylaşılabilecek, piksel etiketlerin kullanımı yolu ile bilgi toplayabilecektir. Ziyaretçilerin internet sitesi kullanım bilgileri, işbu internet sitesi tarafından internet manşetlerinin daha iyi hedeflenmesi amacıyla, ARVİA’nın hizmet aldığı üçüncü şahıslar ile paylaşılabilecektir. Toplanan bilgiler ile kişinin kimliğinin belirlenmesine imkân tanımamaktadır. ARVİA, kendisine iletilen bilgileri, mevcut veya üçüncü şahıslardan alınan diğer bilgilere ilave edebilmektedir. Bununla kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha çok hedeflenen ürün ve hizmetler sunmak için pazarlama amaçlı olarak faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Google Adwords ve/veya benzeri tüm uygulamalar kullanılarak yapılacak reklamasyon, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler de pazarlama amaçlı faaliyetler içinde değerlendirilmektedir. Bu faaliyetler, google arama sonuçlarında çıkan reklam alanlarında olabileceği gibi google ağına üye başka web sitelerinde de yayınlanabilir.

Çocukların Erişimi

Bu internet sitesi, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacını gütmemektedir. Bu site, çocuklara, sitede veya reklamlarda bu tür bilgi vermemeleri için uygun olan durumlarda yol gösterecektir. Bir çocuk tarafımıza teşhis edilebilir kişisel bir bilgi temin ettiği takdirde, söz konusu çocuğun ebeveyni tarafımıza info@arviatech.com adresinden ulaşabilir. Bu bilginin, kayıtlarımızdan silinmesi istenirse, çocuk ile ilgili bilgilerin veri tabanımızdan silinmesi için gerekli çabayı göstereceğimizi bildiririz.

Çerezlerin Silinmesi veya Engellenmesi

Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezler hakkında www.allaboutcookies.org adresinden genel bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kullanmış olduğunuz internet gezginine ilişkin olarak aşağıdaki adreslerden de bilgi edinilebilecektir.

  • Chrome: “https://support.google.com/chrome/?hl=tr#topic=3227046″
  • Firefox: “https://support.mozilla.org/tr/”
  • Internet Explorer: “https://support.microsoft.com/tr-tr/product/internet-explorer”
  • Safari: “https://support.apple.com/tr-tr/HT201265″

 

Back to top